ethyl 2-{[butoxy(methyl)phosphoryl]oxy}-3,3,3-trifluoropropanoate

ethyl 2-{[butoxy(methyl)phosphoryl]oxy}-3,3,3-trifluoropropanoate