ethyl 2-(1-ethoxyethyl)buta-2,3-dienoate

ethyl 2-(1-ethoxyethyl)buta-2,3-dienoate