4-Ethoxy-3-hydroxybutanenitrile

4-Ethoxy-3-hydroxybutanenitrile