1,3-Benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-(1-methylethyl)-

1,3-Benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-(1-methylethyl)-