1-Ethyl-3,3-bis(trifluoromethyl)diaziridine

1-Ethyl-3,3-bis(trifluoromethyl)diaziridine