Diethyl 2-(methoxyimino)malonate

Diethyl 2-(methoxyimino)malonate