benzene, 1,1'-(2-chloroethenylidene)bis[4-ethyl-

benzene, 1,1'-(2-chloroethenylidene)bis[4-ethyl-