Benzenamine, N-(phenyl-2-pyridinylmethylene)-

Benzenamine, N-(phenyl-2-pyridinylmethylene)-