(Phenylmethoxycarbene)pentacarbonyltungsten

(Phenylmethoxycarbene)pentacarbonyltungsten