2-(1-Methyl-2-oxohydrazino)benzonitrile

2-(1-Methyl-2-oxohydrazino)benzonitrile