Methyl 2,4,6-trichloro-3,5-dimethoxybenzoate

Methyl 2,4,6-trichloro-3,5-dimethoxybenzoate