Nicotinic acid, (4-methoxyphenyl)methyl ester

Nicotinic acid, (4-methoxyphenyl)methyl ester