(Phenylthio)acetic acid, (4-chlorophenyl)methyl ester

(Phenylthio)acetic acid, (4-chlorophenyl)methyl ester