N-(3-chlorophenyl)-6,7-dimethoxy-2-(4-methylpiperazin-1-yl)quinazolin-4-amine

N-(3-chlorophenyl)-6,7-dimethoxy-2-(4-methylpiperazin-1-yl)quinazolin-4-amine