2,3,4-Trifluorobenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester

2,3,4-Trifluorobenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester