2,3,4-Trifluorobenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester

2,3,4-Trifluorobenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester