5-Chlorovaleric acid, 4-benzyloxyphenyl ester

5-Chlorovaleric acid, 4-benzyloxyphenyl ester