5-Chlorovaleric acid, 3,5-dimethylphenyl ester

5-Chlorovaleric acid, 3,5-dimethylphenyl ester