4-Cyano-1-trimethylsilyloxybenzene

4-Cyano-1-trimethylsilyloxybenzene