4-Nitro-1-triisobutylsilyloxybenzene

4-Nitro-1-triisobutylsilyloxybenzene