3,4-Dichloro-1-triisobutylsilyloxybenzene

3,4-Dichloro-1-triisobutylsilyloxybenzene