3,5-Dimethyl-1-triisobutylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-triisobutylsilyloxybenzene