4-Chloro-1-triisobutylsilyloxybenzene

4-Chloro-1-triisobutylsilyloxybenzene