1-Dichloromethyldimethylsilyloxy-3-methylbenzene

1-Dichloromethyldimethylsilyloxy-3-methylbenzene