1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxy-4-nitrobenzene

1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxy-4-nitrobenzene