1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxy-3,4-dichlorobenzene

1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxy-3,4-dichlorobenzene