1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxy-4-methoxybenzene

1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxy-4-methoxybenzene