1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxy-3-methylbenzene

1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxy-3-methylbenzene