1-Allyldimethylsilyloxy-3,5-dimethylbenzene

1-Allyldimethylsilyloxy-3,5-dimethylbenzene