Silane, (1,1-dimethylethyl)dimethyl(2-naphthalenyloxy)-

Silane, (1,1-dimethylethyl)dimethyl(2-naphthalenyloxy)-