3,5-Dimethyl-1-dimethylvinylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-dimethylvinylsilyloxybenzene