4-Chloro-1-dimethylvinylsilyloxybenzene

4-Chloro-1-dimethylvinylsilyloxybenzene