4-Benzyloxy-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene

4-Benzyloxy-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene