2-Dimethylisopropylsilyloxynaphthalene

2-Dimethylisopropylsilyloxynaphthalene