3,4-Dichloro-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene

3,4-Dichloro-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene