4-Cyano-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene

4-Cyano-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene