1-Dimethylisopropylsilyloxy-4-methoxybenzene

1-Dimethylisopropylsilyloxy-4-methoxybenzene