3,5-Dimethyl-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene