4-Chloro-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene

4-Chloro-1-dimethylisopropylsilyloxybenzene