3,5-Dimethyl-1-dimethylphenylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-dimethylphenylsilyloxybenzene