4-Chloro-1-dimethylphenylsilyloxybenzene

4-Chloro-1-dimethylphenylsilyloxybenzene