3,4-Dichloro-1-dimethyldodecylsilyloxybenzene

3,4-Dichloro-1-dimethyldodecylsilyloxybenzene