3,5-Dimethyl-1-dimethyldodecylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-dimethyldodecylsilyloxybenzene