4-Chloro-1-dimethyldodecylsilyloxybenzene

4-Chloro-1-dimethyldodecylsilyloxybenzene