1-Dimethyldodecylsilyloxy-3-methylbenzene

1-Dimethyldodecylsilyloxy-3-methylbenzene