2-Trihexylsilyloxynaphthalene

2-Trihexylsilyloxynaphthalene