4-Nitro-1-trihexylsilyloxybenzene

4-Nitro-1-trihexylsilyloxybenzene