4-Methoxy-1-trihexylsilyloxybenzene

4-Methoxy-1-trihexylsilyloxybenzene