3,5-Dimethyl-1-trihexylsilyloxybenzene

3,5-Dimethyl-1-trihexylsilyloxybenzene