4-Chloro-1-trihexylsilyloxybenzene

4-Chloro-1-trihexylsilyloxybenzene